Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Webshopmargo VOF

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten van Webshopmargo.nl, handelend onder de naam Webshopmargo.nl. Webshopmargo is gevestigd aan de Wageningselaan 50 / 13  3903LA te Veenendaal. En ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder kvk nummer 55768458.
Het btw nummer van de webshopmargo is: NL851853183B01
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 Webshopmargo garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de gepubliceerde specificaties.


2.  Toepassingsgebied
2.1   Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Webshopmargo.
2.2  Deze Voorwaarden kunnen door de klant in zijn computer worden opgeslagen en/of worden geprint.


3.  Overeenkomst
3.1.  De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant door middel van een klik op de knop "Bevestig bestelling" de bestelling definitief heeft gemaakt.


4. Levering
4.1  Levering geldt zolang de voorraad strekt en vindt plaats na ontvangst van betaling of bij aflevering onder rembours.
4.2  De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 1 werkdag  na ontvangst van betaling  voor 12.00 uur,  tenzij op de website en/of in de bestelbevestiging anders aangegeven. Deze verzendtijd is een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
4.3  Wanneer de levertijd wordt overschreden, zal Webshopmargo de klant hiervan schriftelijk (per brief of email) informeren. De klant heeft in dit geval het recht de bestelling -eveneens schriftelijk- te annuleren.

4.4 Eventuele reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) werkdagen na annulering zoals omschreven in artikel 4.3, op de rekening van de afnemer teruggestort.
4.5  Webshopmargo behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. Extra verzendkosten komen in dat geval voor rekening van Webshopmargo.
4.6  Afnemer is verplicht de geleverde producten direct na ontvangst op transportschade en manco`s te controleren; eventuele schade moet binnen 24 uur schriftelijk worden gemeld bij Webshopmargo.


5.  Prijzen
5.1.   De Diensten worden verricht tegen de prijzen die gelden op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten.
5.2.  Webshopmargo  behoudt zich het recht voor dat zij ingeval er fouten op haar website mochten zijn (zoals schrijf- en rekenfouten), na ontdekking van een dergelijke fout, de correcte prijs aan de klant in rekening zal brengen. In dit geval verkrijgt de klant, indien hij het niet met de prijs eens mocht zijn, het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


6.  Herroepingsrecht Bij levering van producten:
6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
6.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
6.5 Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@webshopmargo.nl.


7. Kosten in geval van herroeping
7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
7.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
7.4 De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.


8. Uitsluiting herroepingsrecht
8.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

     - die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

     - die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

     - die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

     - die snel kunnen bederven of verouderen;

     - waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed
        heeft;

     - voor losse kranten en tijdschriften;

     - voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren;

     - voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

8.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

    - betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum
       of tijdens een bepaalde periode;

    - waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

    - betreffende weddenschappen en loterijen.


9. Klachten

9.1 Klachten over een levering, product of afhandeling moeten schriftelijk (per brief of email) worden gemeld aan Webshopmargo. Webshopmargo streeft ernaar om iedere klacht binnen 10 werkdagen te behandelen en op te lossen. Hierover wordt de klant schriftelijk op de hoogte gehouden.
9.2 Als uw klacht niet naar uw tevredenheid wordt opgelost dan kunt u de klacht hier voorleggen aan het ODR platform. http://ec.europa.eu/odr


10. Verzendkosten
10.1 De verzendkosten zijn voor de koper. Dat gaat volgens Post.nl tarief. Ook is het mogelijk om de bestelling te komen ophalen in Veenendaal.
10.2 Zodra u een bestelling plaats op deze website, geeft u automatisch goedkeuring voor inschrijven voor nieuwsbrief.


11. Toepasselijke recht
11.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Webshopmargo  is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Door gebruik te maken van onze diensten, geeft u aan akkoord te gaan met de bijgewerkte privacy voorwaarden.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

WebwinkelKeur Klantbeoordelingen

WEBWINKELKEURWIDGET

© 2008 - 2024 webshopmargo | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel